Historie SDH

‹ návrat zpět

Sbor dobrovolných hasičů Úmyslovice byl založen počátkem roku 1887. Stanovy byly sepsány 29. ledna 1887 a obecním úřadem schváleny 13. března 1887. Ustaven byl schválením stanov ze dne 5. května 1887. Nejnižší příspěvek byl stanoven na 1 zlatý rakouský ročně. Sbor byl činný a byl vybaven požární stříkačkou s příslušenstvím, potřebným inventářem a slušivými hasičskými stejnokroji. Veškeré vybavení bylo pořízeno pravděpodobně z prostředků obce.

Nástupem první světové války byla činnost sboru přerušena, obnova je zaznamenána až od roku 1922. V roce 1936 byla vyslána 3 členná delegace hasičů k uvítání prezidenta Beneše při návštěvě v Poděbradech. Nástupem druhé světové války ale činnost sboru tentokrát nebyla přerušena. V roce 1954 se objevuje první požadavek na zásoby benzínu pro motorovou stříkačku, kterou už sbor disponoval. Velké změny nastaly i v roce 1962, kdy členové navrhli upravit sběrnu mléka na hasičskou zbrojnici. Stará zbrojnice, která byla přistavena k obecní kůlně byla nevyhovující a byla zbourána. Upravená zbrojnice byla předána do užívání až v roce 1965. To už byla veškerá technika předána do socialistické péče a začaly pravidelné preventivní prohlídky domů a jiných objektů.

Od roku 1974 začalo s nácvikem i družstvo žen a byla započata příprava na stavbu nové zbrojnice. Zbrojnice byla vystavěna za pomoci MNV, který zajistil dokumentaci. Na zbrojnici bylo odpracováno 3 169 hodin. Pro potřeby sboru bylo získáno účelové vozidlo Tatra 805. Nová hasičská zbrojnice byla předána do užívání 22. ledna 1977. V té době už naplno fungovalo družstvo žen, které patřilo mezi nejlepší družstva na okrese. Ve sboru byla i vynikající práce s mládeží, která dosahovala taktéž velmi pěkných výsledků.

Od roku 1987 až do roku 1998 se členská základna nijak zvláště neměnila. Ve sboru byli stále stejní členové, nepodařilo se získat nové, hlavně mladé, kteří by převzali pomyslnou štafetu. Hlavní aktivity sboru byly v pořádání kulturní akce typu hasičský nebo maškarní ples. Dále se muži účastnili některých soutěží v požárním útoku a pravidelně prováděli námětová cvičení v rámci svého okrsku.

Všude, kde se členové sboru dobrovolných hasičů Úmyslovice objevili, přispěli dobrou náladou a kamarádským jednáním. Nezkazili žádnou zábavu. Od první poloviny devadesátých let aktivity místních hasičů pomalu opadávaly. Každoroční hasičský ples se začal potýkat se svou návštěvností, která začala pomalu a jistě upadat. Tato kulturní akce byla pro hasiče vždy zisková, ale v posledních letech se muselo ještě doplácet. Proto hasičský ples vystřídat ples myslivecký, který je velmi úspěšný a zachovává si svou tradici i dnes.

Veliký okamžik nastal v roce 1998, kdy se starostovi Jiřímu Luxemburkovi st. podařilo sestavit družstvo mladých hasičů, které začalo pravidelně jezdit na závody. Prvních velikých závodů se hasiči zúčastnili v obci Sekeřice, kde se konala soutěž Okresní ligy v požárním sportu okresu Nymburk. Na těchto závodech se hasiči z Úmyslovice pouze rozkoukávali, čemuž nasvědčovalo i celkové umístění, které bylo mezi posledními z bezmála 30 soutěžních družstev. Soutěžní družstvo se nenechalo svými výsledky v prvním roce nijak odradit a začalo ve svém volném čase pomalu trénovat, aby dosahovalo stále lepších výsledků.

Vše přineslo úspěch v roce 2000, kdy hasiči z Úmyslovic vyhráli své první závody ve Všechlapech, kde místní sbor oslavoval 100 let od svého založení. Hlavní podíl na stále se zlepšujících výsledcích měl i zřizovatel hasičů Obecní úřad Úmyslovice, který soutěžní družstvo podporoval po stránce finanční. Každý rok se podařilo koupit nové vybavení, které hasičům velmi pomohlo.

V dalších letech se k mužům podařilo sestavit i soutěžní družstvo žen. I ženy na závodech nijak nezklamaly a dosahovaly velmi dobrých výsledků. Ale toto družstvo se nepodařilo udržet na dlouhou dobu a ženy se neustále obměňovaly, což mělo později i vliv na dosažené výsledky. K obměnám ve složení docházelo i v soutěžním družstvu mužů. Vždy se ale podařilo nahradit chybějící členy, kteří přestali postupně závodit.

V roce 2003 se muži dočkali velkého úspěchu, když v soutěžní disciplíně požární útok na okrese Nymburk obsadili celkově třetí místo. V roce 2005 se podařilo konečné třetí místo vybojovat i nově velmi dobře fungujícímu družstvu žen, jehož kostru tvoří bývalé členky závodního družstva z Rašovic, které se rozpadlo. Muži tentokrát na stupně vítězů nedosáhli, ale přesto během roku dosahovali kvalitních výsledků, čemuž nasvědčují vyhrané poháry, které jsou uloženy na Obecním úřadě. Návrat na stupně vítězů, a to hned na druhou příčku se podařilo v roce 2006, kdy místní borci do posledního závodu bojovali s největšími favority SDH Písková Lhota o celkové první místo. Ženám se po vyrovnaných soutěžích nakonec podařilo obsadit nelichotivé, ale i přesto krásné čtvrté místo. Od této doby patří soutěžní družstvo mužů mezi absolutní špičku na okrese Nymburk. Krom roku 2009, kdy bylo družstvo mužů až na 4. místě, je neustále na stupních vítězů. V Roce 2010 nastal největší úspěch, neboť soutěžní tým se stal nejlepším družstvem na okrese Nymburk v rámci Polabské ligy.

Možná si někdo řekne, proč se neustále píše o soutěžních družstvech mužů i žen, ale bez jejich aktivity by SDH Úmyslovice snad ani nebyl činný. Díky nim se daří udržet v chodu a také hlavně v dobré stavu techniku, kterou disponuje: Tatra 805, VW Transporter, 3x přívěsný vozík, zásahová motorová stříkačka PS 12, soutěžní motorová stříkačka PS 2.0L, 2x motorová stříkačka PS 8 a ruční trakařová stříkačka. Díky svému hasičskému vozu TATRA 805 hasičský speciál se objevuje na různých výstavách a oslavách. A co je na tomto vozu tak zajímavé? Jedná se o jeho výrobní číslo 001, neboť tento vůz byl vyroben jako vůbec první hasičský speciál pro Československou lidovou armádu.

Místní hasiči nejsou zaměřeni jen na soutěže, jak by si mnozí mysleli. Sbor dobrovolných hasičů je schopen zasahovat při různých požárech, které ohrožují majetek obyvatel v obci a dále jsou schopni zasahovat při povodních. V roce 2002 tři členové Jiří Luxemburk st., Miroslav Knitl ml., Miroslav Trnka zasahovali při likvidaci povodní, které postihly Prahu. Při požárech slouží dobrovolní hasiči jako dopravce vody pro profesionální hasiče. Několikrát do roka provádí námětová cvičení v rámci svého okrsku, kde cvičí právě zmiňovanou dálkovou dopravu vody. Dobrovolní hasiči z Úmyslovic provádí i brigádní práce pro Obecní úřad, nejčastěji se jedná o kácení stromů a jejich úklid, dále se účastní dětského dne, kde mají děti možnost si zastříkat vodou z proudnic.

V současné době Sbor dobrovolných hasičů Úmyslovice čítá asi 30 členů. Členská základna není tvořena pouze z řad obyvatel obce Úmyslovice. Členy jsou i byli obyvatelé okolních obcí jako Rašovice, Velenice, Dlouhopolsko a také Slatiny (okr. Jičín).